Organisatie

De organisatie van Betondorp Bloeit bestaat uit Protestantse Gemeente (Kerngemeente) Betondorp Bloeit en Stichting Betondorp Bloeit.

Tussen deze 2 rechtspersonen bestaat een grote mate van verbondenheid. In de statuten van Stichting Betondorp Bloeit staat beschreven dat gelden van de Stichting uitsluitend worden aangewend om de doelstellingen van de Stichting te verwezenlijken en dat deze gelden direct ten goede dienen te komen aan Kerngemeente Betondorp Bloeit  

Kerngemeente Betondorp Bloeit heeft Ds. Margrietha Reinders als predikant (buurtdominee) met daarnaast enkele bevestigde ambtsdragers.

Buurtdominee en ambtsdragers maken (samen met nog enkele andere vrijwilligers) deel uit van een kernteam dat onderling taken en verantwoordelijkheden verdeelt, initiatieven en activiteiten ontplooit en deelt in zorg voor mensen in de buurt.

Het bestuur van Stichting Betondorp Bloeit draagt zorg voor een gezond financieel beleid, voor de fondswerving en externe contacten, opdat de buurtdominee zich zonder zorgen over financiën etc. kan wijden aan het werk in Betondorp. Het bestuur bestaat uit de volgende personen: Roland van Oosten (voorzitter), Albert Koot (secretaris), Edwin Laagland Winder (penningmeester) en Jellie Scholtens (algemeen bestuurslid).

Buurtdominee, kernteam en stichtingsbestuur stemmen regelmatig met elkaar af.

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor de werkzaamheden. Alleen de onkosten mogen worden gedeclareerd.

Stichting Betondorp Bloeit is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI-organisatie. Dat betekent dat giften aan Stichting Betondorp Bloeit aftrekbaar zijn voor de Inkomstenbelasting. Ons ANBI-nummer is RSIN 862557549.

Overige gegevens Stichting Betondorp Bloeit:

KvK: 82663319

Bankrekening: NL39 TRIO 0320 258 513 t.n.v. Stichting Betondorp Bloeit

Postadres: Overtoom 214-1   1054 HZ  Amsterdam